Informatii utile

Lista expertiza grad seismic (imobile cu bulina)

Lista cladirilor experizate tehnic - CONSOLIDATE
Lista cladirilor experizate tehnic incadrate in Clasa I de risc seismic, conform Normativului P100-92, modificat in 1996 (cap. 11 si 12)
Lista cladirilor experizate tehnic incadrate in Clasa II de risc seismic, conform Normativului P100-92, modificat in 1996 (cap. 11 si 12)
Lista cladirilor experizate tehnic incadrate in Clasa III si Clasa IV de risc seismic, conform Normativului P100-92, modificat in 1996 (cap. 11 si 12)
Lista cladirilor experizate tehnic incadrate in categorii de urgente, conform Normativului P100-92 (neincadraten in clasa de risc seismic corespunzatoare, conf. cap. 11 si 12)

LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC DIN PUNCT DE VEDERE AL RISCULUI SEISMIC CONSOLIDATE
Detalii si informatii pot fi obtinute de la P.M.B. - Directia Generala de Dezvoltare, Investitii si Planificare Urbana - Directia de Investitii - Serviciul Consolidari
Bd. Regina Elisabeta nr. 16, sector 3. Telefon: 021-305.55.55 interior 2601; 2608
actualizat: 12.11.2008
Nr crt Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Obs.
Adresa Nr Sector
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Strada CA ROSETTI 25 2 1933 S+P+8 36 4,013 1993 PR. BUC. - S. CARAMAN; D. BADEA consolidat
PVTL 438/22.05.2007

2 Strada ION BREZOIANU 44 1 1937 P+9 28 2,532 1997 MIRALEX - A. PRETORIAN - ICI 1999 consolidat
PVTL
4349/5081/24.10.2007
3 Strada IULIU BARASCH 12 3 1936 S+P+6+M 15 1,640 1994 D. STANCIULESCU consolidat - PVTL nr. 17
/ 10.09.2003

4 Bulevardul LASCAR CATARGIU 15A 1 1934 S+P+5+Pd 17 2,351 1998 MIDA - M. STOENESCU - IRPOMET consolidat
PVTL nr. 8/05.08.2004;
PV-Receptie finala nr.
574/17.08.2006
5 Strada MIHAI EMINESCU 17 1 1937 S+P+7+M 40 6,050 1995 PROCEMA - H. DUGAN - IPROMET 1999 consolidat - PVTL nr.
3552 / 30.11.2006

6 Bulevardul NICOLAE BALCESCU 25 1 1928 2S+P+11E 98 12,318 1994 PR. BUC. - SILVIA CARAMAN consolidat - PVTL nr.
547 / 25.11.2005

7 Strada PALEOLOGU 3 2 1936 P+5 20 3,414 1993 CONCEPT - N. TUDOSE - ICI 1999 consolidat - PVTL nr. 10
/ 14.10.2004

8 Strada SALCAMILOR 12 2 1936 S+P+4+M 10 2,396 1993 ORION - M. URSACHESCU consolidat
AC 208/19S/25.03.2004

9 Strada VASILE PAUN 5 5 1930 S+P+5+M 12 1,615 1995 N. TUDOSE consolidat - PVTL nr. 13
/ 16.06.2003

10 Calea VICTORIEI 33-35 1 1930 S+P+5+M 66 4,800 1993 PROMO - V. NEDRITA; PR. BUC. 2001 Consolidat
PVTL nr. 3403 /
19.09.2008
11 Bulevardul GHEORGHE MARINESCU 3 5 1940 S+P+6 20 1,750 1997 A. CAZACLIU consolidat - PVTL nr. 1 /
05.04.2004

12 Strada CA ROSETTI 44 2 1933 S+P+3E+Ma 10 1,030 1993 PROIECT BUC. - A. SIMION consolidat
AC 20/2R/20.03.2001
PVTL 7875/05.03.2004
13 Strada PETRE CRETU 68 1 1936 S+P+1E+Ma 3 651 1993 NAVODARIU - M. NAVODARIU - Consolidat - PVTL nr.
PROEXINV 1995 01/05.12.2007

14 Strada PLANTELOR 45 2 1895 S+P+1E+Ma 3 147 1993 IPCT - M. URSACHESCU consolidat
CORP B AC
1059/114P/02.09.2004
PVTL
75010/6409/30.12.2005
LT­18.11.2008 Pagina 1 / 71

actualizat: 12.11.2008
Nr crt Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Obs.
Adresa Nr Sector
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15 Strada RADU CALOMFIRESCU 13 3 1891 S+P+1E 5 823 1993 REMON - L. SPOIALA Consolidat - PVTL nr.
1/29.06.2004

16 Strada LOUIS PASTEUR 30 5 1936 S+P+3E+Ma 8 1,283 1997 MIDA - E. TITARU consolidat - PVTL din
31.07.2008; Aut. constr.
nr. 787P/22.11.2004
TOTAL arie construita desfasurata (mp) 46,813


TOTAL apartamente 391


LT­2008
LT­18.11.2008 Pagina 2 / 71

actualizat: 12.11.2008
Nr crt Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Obs.
Adresa Nr Sector
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA I DE RISC SEISMIC
CARE PREZINTA PERICOL PUBLIC
actualizat: 12.11.2008
Nr crt Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Obs.
Adresa Nr Sector
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Strada ALEXANDRU BELDIMAN 1 5 1940 S+P+9 82 8,800 1993 PROCEMA - R. DIAMANDOPOL
2 Strada ALEXANDRU XENOPOL 3 1 1940 P+8 19 4,451 1994 PR. BUC. - G. NICULESCU
3 Strada ANASTASIE SIMU 6 1 1935 P+7 32 5,700 1993 PR. BUC. - V. GEORGESCU
4 Strada ARCULUI 4 2 1932 S+P+7 26 929 2000 PR. BUCURESTI - NEER I. NICULAE
5 Strada ARMENEASCA 28 2 1935 P+5+M 6 1,280 1999 MIDA - MARIANA STOENESCU in program executie
6 Strada ARMENEASCA 28A 2 1935 P+5 8 1,200 1999 ICI - DINU CIOBOTARU in program executie
7 Strada AUREL VLAICU 39 2 1940 P+6 36 5,041 1993 MIDA - E. TITARU
8 Strada BATISTE 5 2 1938 2S+P+10 26 3,065 1993 MIDA - EMILIAN C. TITARU in proiectare
9 Strada BISERICA AMZEI 8 1 1935 P+4+M 20 2,081 1997 INSTANT - IORGU NICULA
10 Strada BISERICA ENEI 14 1 1936 S+P+5 29 2,905 1993 PR. BUC. - EUGENIU IORDACHESCU in program proiectare
11 Strada BLANARI 14 3 1935 P+5 40 2,645 1993 PROIECT - CONDRUT (D. BADEA?)
12 Strada BOCSA 3 2 1932 P+5 25 2,875 1995 IPSC - MARIN TEODOR
13 Strada BOTEANU 3A 1 1936 P+8+M 56 6,006 1995 A. PRETORIAN in program executie
14 Strada BOTEANU 3B 1 1935 P+7 34 4,587 1995 D. GHIOCEL - METROU - I. NICULA in program executie
15 Strada CADEREA BASTILIEI 5 1 1938 S+P+7 41 3,457 1994 PR. BUC. - G. NICULESCU
16 Strada CAIMATEI 18 2 1936 P+5 13 2,073 1998 ROCOM - R. VASILESCU
17 Bulevardul CAROL I 47 2 1934 P+8 23 2,784 1993 CONCEPT 1993 - N. TUDOSE
18 Bulevardul CAROL I 51 2 1929 S+D+P+7 30 5,105 2001 ICI - G. ARSENIE
19 Bulevardul CAROL I 63 2 1937 S+P+5+M 16 1,764 1993 CONCEPT - N. TUDOSE - E168 - in proiectare
20 Bulevardul CAROL I 86 2 1939 P+8 18 3,230 1994 NEICU - D. POPESCU
21 Bulevardul DACIA 43 1 1930 S+P+5+M 10 1,671 1997 PR. BUC. - V. GEORGESCU
22 Bulevardul DACIA 53 1 1938 S+P+8 17 1,435 1997 IPROLAM - H. KOBER
23 Bulevardul DACIA 85 2 1935 S+P+5 11 1,945 2001 PROIECT - A. SIMION in proiectare
24 Strada DI MENDELEEV 17 1 1935 P+6 47 5,699 1993 PROCEMA - E. TITARU in executie
25 Strada DIANEI 2 2 1930 P+5 12 1,320 1993 ORION - P. VERNESCU
26 Strada DIMITRIE BOLINTINEANU 5 3 1936 P+6 44 5,239 1994 IPCT - D. STANCIULESCU
27 Strada DIONISIE LUPU 53 1 1937 P+7 13 2,461 1994 PR. BUC. - L. NEAGOE
28 Strada DIONISIE LUPU 55 1 1936 P+5+M 13 1,410 1993 PR. BUC. - EUGENIU IORDACHESCU
29 Strada DOAMNEI 5 3 1934 P+10+M 25 2,750 1993 G. NICULESCU
30 Strada EFORIEI 8 5 1940 P+8+M 58 4,985 1996 CONSTANTIN TARHON in program proiectare
31 Strada EPISCOPIEI 5 1 1936 D+P+6 17 2,335 1993 IPCT - DAN CAPATANA
32 Strada FRANCEZA 9 3 1910 S+P+6 45 6,116 1993 METROU - N. ALEMAN in program proiectare
33 Strada FRANCEZA 52 3 1934 P+5+M 25 6,070 1994 NEICU - D. POPESCU
34 Strada GEORGE ENESCU 21 1 1932 P+5+M 12 1,330 1999 IPSC - MARIN TEODOR in program proiectare
35 Bulevardul GHEORGHE MAGHERU 12-14 1 1929 P+7÷9 54 12,200 1993 PR. BUC. - M. NAVODARIU in proiectare
LT­18.11.2008 Pagina 3 / 71

actualizat: 12.11.2008
Nr crt Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Obs.
Adresa Nr Sector
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
36 Bulevardul GHEORGHE MAGHERU 20 1 1946 P+9 52 7,053 1996 PR. BUC. - M. NAVODARIU in program proiectare
37 Bulevardul GHEORGHE MAGHERU 27 1 1935 P+8+M 36 6,405 1997 INSTANT - I. NICULA
38 Calea GRIVITEI 33 1 1930 P+7+M 24 3,683 1995 MIRALEX - A. PRETORIAN
39 Calea GRIVITEI 107-109 1 1934 P+5 44 5,200 1996 IPROLAM - S. CARACOTI
40 Strada HRISTO BOTEV 3 3 1923 P+7 14 4,625 1994 NEICU - D. POPESCU
41 Bulevardul IC BRATIANU 5 3 1936 S+P+8 26 2,235 1993 GHEORGHE AFANASENCO in program executie
42 Strada IOAN FILITTI 6 3 1930 P+5+M 12 1,690 1993 ING. CIV. - G. DRUGEA
43 Strada ION BREZOIANU 6 5 1936 P+8 31 1,486 1995 MIRALEX - A. PRETORIAN
44 Strada ION BREZOIANU 38 1 1934 S+P+5 9 1,542 1995 MIHAI URSACHESCU - ICI 2000 in program executie
45 Strada ION BREZOIANU 38A 1 1936 D+P+6+M 17 2,599 1993 PR. BUC. - S. CARAMAN
46 Strada ION CAMPINEANU 9 1 1915 P+6+M 25 3,155 1995 PR. BUC. - V. GEORGESCU in program executie
47 Strada ION CAMPINEANU 12 1 1925 S+P+6 18 1,909 2007 NICULESCU T. GABRIEL
48 Strada ION CAMPINEANU 22 1 1938 P+8 59 3,930 1996 CONSTANTIN TARHON in program proiectare
49 Strada ION GHICA 3 3 1938 P+8 53 5,835 1993 MIDA - S. ALTENLIU; E. TITARU
50 Strada JEAN LOUIS CALDERON 2 2 1910 S+P+Mz+5E 22 3,745 1993 IPCT - M. URSACHESCU; (D. in proiectare
STANCIULESCU)
51 Strada JEAN LOUIS CALDERON 59 2 1935 S+P+M+7 19 3,706 1993 MIDA - E. TITARU
52 Strada JEAN LOUIS CALDERON 61 2 1930 P+5 13 2,404 1993 A. PRETORIAN - IPCT - STANCIULESCU

53 Strada JULES MICHELET 1 1 1937 P+7+M 17 2,065 1996 IPROLAM - N. GHITA
54 Strada JULES MICHELET 2-6 1 1940 P+6+M 12 2,447 1997 PR. BUC. - M. NAVODARIU in program proiectare
55 Piata LAHOVARI 5A 1 1935 P+7 18 2,955 1997 PROCON - S. PICULESCU
56 Strada LIPSCANI 94 3 1930 P+5 16 2,017 1993 PRODOMUS - S. ALTENLIU
57 Strada LONDRA 16-20 1 1924 S+P+4+M 104 10,322 1993 LEMAN - A. PROGRESEANU; M.
STOENESCU
58 Strada MANTULEASA 42 2 1932 P+7 30 4,232 1993 PR. BUC. - G. NICULESCU
59 Strada MARIA ROSETTI 55 2 1934 P+8+M 20 2,105 1997 MIRALEX - ALEXANDRINA PRETORIAN in program executie
60 Strada MIHAI VODA 15 5 1914 P+6 15 1,878 1997 CONCEPT - N. TUDOSE in program proiectare
61 Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU 43 5 1937 P+7 16 1,740 1998 ICI - M. URSACHESCU
62 Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU 49 5 1938 P+7 83 2,590 1998 SIGMA - M. URSACHESCU
63 Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU 51 5 1929 P+7 43 7,353 1993 C. NICUT in program executie
64 Calea MOSILOR 42 3 1930 P+4+M 4 442 1993 PROCEMA - A. NEFIAN
65 Calea MOSILOR 96 2 1900 S+P+5+M 11 2,500 1993 I. VÎRSA in proiectare
66 Calea MOSILOR 131 2 1938 P+5+M 29 1,868 1993 CONCEPT - D. STANCIULESCU in program proiectare
67 Calea MOSILOR 133 2 1938 S+P+7E 16 2,024 1994 PR. BUC. - D. POPESCU in program proiectare
68 Bulevardul NICOLAE BALCESCU 7 1 1933 S+P+6E 15 2,730 1998 MIRALEX - A. PRETORIAN
69 Bulevardul NICOLAE BALCESCU 24 1 1928 S+P+12 119 12,031 1995 METROU - I. NICULA (N.TOPA) in executie
70 Bulevardul NICOLAE BALCESCU 30 1 1936 S+P+8E+Ma 25 2,756 1999 ICI - MIHAI E. URSACHESCU
71 Bulevardul NICOLAE BALCESCU 32-34 1 1935 S+P+9E 45 6,996 1998 MIRALEX - ALEXANDRINA I. PRETORIAN in program executie
72 Strada NICOLAE GOLESCU 5 1 1938 P+9 21 1,766 1998 MIRALEX - A. PRETORIAN
73 Strada NICOLAE IORGA 22 1 1939 S+P+6+M 31 3,140 1995 PR. BUC. - A. SIMION in program proiectare
74 Strada NICOLAE IORGA 31 1 1936 S+P+5 19 1,720 1996 PR. BUC. - Leonid NEAGOE in proiectare
LT­18.11.2008 Pagina 4 / 71

actualizat: 12.11.2008
Nr crt Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Obs.
Adresa Nr Sector
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
75 Strada OSTASILOR 4 1 1927 P+5+M; P+4+M 18 2,832 1997 MIRALEX - A. PRETORIAN
76 Strada PITAR MOS 27 1 1936 P+6+M 26 2,722 1997 PRODAN - D. CAPATINA
77 Strada PITAR MOS 29 1 1936 P+6+M 59 4,639 1997 PRODAN - D. CAPATINA
78 Strada PLEVNEI 1 5 1937 P+7+M 58 5,300 1993 PR. BUC. - D. BADEA in proiectare
79 Strada POENARU BORDEA 12-14 4 1937 P+7 24 2,813 1994 MIRALEX - A. PRETORIAN
80 Strada POENARU BORDEA 16 4 1936 S+P+7E 30 3,300 1996 TARHON - CONSTANTIN TARHON in proiectare
81 Strada POIANA NARCISELOR 5 1 1929 P+6+M 22 2,914 1995 MIRALEX - A. PRETORIAN
82 Bulevardul REGINA ELISABETA 44 5 1938 P+7 25 3,821 1993 PR. BUC. - D. BADEA (1995)
(fost Mihail Kogalniceanu 24)
83 Strada SAPIENTEI 1 5 1930 P+5 22 2,189 1995 MIRALEX - A. PRETORIAN
84 Bulevardul SCHITU MAGUREANU 3 5 1898 S+P+4+M 31 3,640 1993 ROCOM - RODICA VASILESCU in proiectare
85 Bulevardul SCHITU MAGUREANU 19 1 1930 S+P+6E+M 14 3,637 1997 NICULAE TUDOSE; MARIUS GABOR in proiectare
(2004)
86 Strada SEMILUNEI 8 2 1935 P+5 6 1,465 1999 ICI - D. CIUBOTARIU in program executie
87 Strada SFANTA VINERI 5 3 1933 P+4+M 17 1,300 1993 PAUL VERNESCU (M. Dabija 1998 - Rs1) in proiectare

88 Strada SFANTUL ELEFTERIE 11 5 1936 P+4+M 10 1,295 1997 G. ARSENIE in program executie
89 Strada SIPOTUL FANTANILOR 5 1 1938 P+7 30 3,500 1993 PR. BUC. - A. PAVELESCU
90 Strada SMARDAN 18 3 1940 P+7 31 7,273 1994 NEICU - D. POPESCU
91 Strada SPATARULUI 1 2 1935 P+6 17 2,706 1993 G. NICULESCU
92 Strada SPERANTEI 24 2 1940 P+8 11 1,600 1997 IPROLAM - S. CARACOTI
93 Strada STEFAN LUCHIAN 3 2 1036 P+5+M 9 2,067 1993 MARIN TEODOR?; ICPMRR - V. in program proiectare
GEORGESCU
94 Strada STEFAN LUCHIAN 12C 2 1933 D+P+4+M 8 1,410 1993 CONCEPT - D. STANCIULESCU in proiectare
95 Strada STELEA SPATARU 17 3 1937 S+P+6 52 4,125 1994 IPSC - MARIN TEODOR
96 Strada STIRBEI VODA 16 1 1934 P+7 23 4,414 1994 PR. BUC. - M. NAVODARIU
97 Strada STIRBEI VODA 17 1 1936 P+8 58 4,619 1997 PR. BUC. - M. NAVODARIU in executie
98 Strada STIRBEI VODA 20 1 1935 S+P+6+M 33 3,383 2001 PR. BUC. - G. NICULESCU in proiectare
99 Strada TACHE IONESCU 3 1 1935 S+P+9E 19 2,210 1993 PROMO - APOSTOL ZEFIR (2000) in proiectare
100 Strada TUDOR ARGHEZI 26 2 1939 P+8 26 7,627 1993 MIDA - EMILIAN TITARU
101 Strada TUDOR ARGHEZI 54 2 1924 P+7 19 2,756 1996 IPROLAM - H. KOBER
102 Strada VANATORI 17 5 1938 P+5 8 918 1995 AXA TRADING 2000 - I. NICULA
103 Strada VASILE LASCAR 18 2 1935 S+P+6 35 5,041 1993 MIDA - E. TITARU - Proiect 1999
104 Strada VASILE LASCAR 26-28 2 1937 P+6 28 3,080 1993 ORION - M. DABIJA; P. VERNESCU
105 Strada VICTOR EFTIMIU 9 1 1934 P+8 41 7,905 1994 ICI - NICOLAE TEMELCU in program executie
106 Calea VICTORIEI 2-4 3 1928 P+8 83 11,782 1993 METROU - V. DORDEA in proiectare
107 Calea VICTORIEI 25 3 1936 S+P+12E 49 6,078 1993 ROMPROIECT - M. MIRONESCU
108 Calea VICTORIEI 95 1 1938 P+9+M 51 4,010 1993 CERIC - D. CAPATINA
109 Calea VICTORIEI 101 A+B 1 1937 S+P+10 94 7,572 1994 E. IORDANESCU; IPCT 2004 in executie
110 Calea VICTORIEI 112 1 1939 S+P+Mz+8 27 5,210 1995 PR. BUC. - D. POPESCU in program proiectare
111 Calea VICTORIEI 124 1 1900 S+P+5+M 28 3,377 1997 PROIECT - V. GEORGESCU
112 Calea VICTORIEI 128A 1 1935 S+P+8 59 6,675 1994 PR. BUC. - M. NAVODARIU in executie
LT­18.11.2008 Pagina 5 / 71

actualizat: 12.11.2008
Nr crt Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Obs.
Adresa Nr Sector
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
113 Calea VICTORIEI 139 1 1934 S+P+7 30 1,290 1993 IPCT 1995 - R. ANGELESCU
114 Calea VICTORIEI 208 1 1940 P+7+M 44 5,200 1996 PROIECT - M. NAVODARIU
115 Strada VULTURILOR 25 3 1935 P+5 20 2,061 1994 PR. BUC. - A. SIMION


TOTAL arie construita desfasurata (mp) 425,586


TOTAL apartamente 3,467


LT­2008
LT­18.11.2008 Pagina 6 / 71

actualizat: 12.11.2008
Nr crt Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Obs.
Adresa Nr Sector
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA I DE RISC SEISMIC
actualizat: 12.11.2008
Nr crt Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Obs.
Adresa Nr Sector
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Strada ACADEMIEI 1 3 1905 S+P+2E 0 1,385 1993 GEROM - I. VARSA
2 Bd. ION MIHALACHE 181 1 1937 S+P+2+M 2 430 2005 MIDA INVEST - M. Stoenescu Expertiza Asociatia de
proprietari
3 Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA 9 1 1929 S+P+2E+Ma 6 915 1993 PROESCOM - E. IORDACHESCU
4 Bulevardul CAROL I 27 2 1910 S+P+2E+Ma 3 755 1993 PR. BUC. - I. LUNGU
5 Bulevardul DACIA 102 2 1936 S+P+5 26 2,261 1993 CONCEPT - C. ARIENESCU
6 Bulevardul FERDINAND I 87 2 1933 S+P+3E 8 708 1993 M. CONDRUT - IPSC 1995
7 Bulevardul GHEORGHE MAGHERU 22 1 1936 S+P+6E+Ma 28 3,625 1995 PR. BUC. - V. GEORGESCU
8 Bulevardul GHEORGHE MAGHERU 29 1 1945 S1+S2+P+M+7E+M 24 6,344 1994 PROCEMA - ION NEGESCU
9 Bulevardul HRISTO BOTEV 14 3 1925 S+P+3E+Ma 6 1,410 1993 MAVICONSTRUCT - A. PROGRESEANU
10 Bulevardul MARASESTI 42 4 1963 S+P+Mz+8E 137 11,766 1996 IPCT - D. CAPATANA
11 Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU 15-17 5 1920 S+P+3E+Ma 8 1,330 1993 IPCT - D. STANCIULESCU
12 Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU 23 (77) 5 1890 S+P+2E+Ma 10 1,100 1996 PR. BUC. - S. CARAMAN
13 Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU 30 5 1922 S+P+5E; S+P+3E 34 3,752 1993 NICULESCU T. GABRIEL in program proiectare
14 Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU 91 2 1940 S+P+2E 5 420 1993 ION LUNGU
15 Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU 113 2 1920 S+P+2E+Ma 7 640 1994 METROU - V. DORDEA
16 Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU - corp C 66 2 1910 S+P+2 1 715 1993 NEICU - M. CONDRUT
17 Bulevardul REGINA ELISABETA 24 5 1890 S+P+3E 4 1,350 1993 IPCT - C. NICUT
18 Bulevardul REGINA ELISABETA 35 5 1940 S+P+7E+Ma 17 2,440 1996 SIGMA - A. SIMION
19 Bulevardul REGINA ELISABETA 69 5 1900 S+P+3E 12 807 1995 SIGMA - A. SIMION
20 Bulevardul REGINA MARIA 33-35 4 1900 S+P+1E; 12 1,962 1993 IPCT - A. BRANZEI
S+P+1ES+P+1E+M
a
21 Calea CALARASILOR 99 3 1922 S+P 3 124 1993 SIGMA - A. SIMION
22 Calea FLOREASCA 12 1 1938 S+P+2E+Ma 5 732 1994 PR. BUC. - A. SIMION
23 Calea FLOREASCA 145 1 1936 S+P+2E+Ma 5 1,039 1993 LEMAN - A. NEFIAN - IPSC 1995
24 Calea GRIVITEI 103C 1 1904 S+P+1E; S+P 10 596 1993 IPCT - A. COMANESCU
25 Calea GRIVITEI 125 1 1915 S+P+2E 4 1,054 1993 PCEATC - H. DUGAN - PCEATC 1995
26 Calea GRIVITEI 127C 1 1900 S+P+1E 10 582 1993 IPCT - A. COMANESCU
27 Calea GRIVITEI 238 1 1960 S+P+8E 136 11,568 1996 METROU - N. ALEMAN
28 Calea RAHOVEI 63 4 1894 S+P+1E+Ma 27 2,010 1993 PR. BUC. - E. IORDACHESCU
29 Calea SERBAN VODA 139 4 1934 S+P+2E 5 2,020 1997 MANCONSTRUCT - A. HRISTOFOROV
30 Calea SERBAN VODA 180 4 1934 S+P+3E 9 977 1997 ANEL - A. NEFIAN
31 Calea VICTORIEI 52 1 1850 S+P+3E 31 3,447 1995 PR. BUC. - E. IORDACHESCU
32 Calea VICTORIEI 87-89 1 1890 S+P+2E+Ma 25 4,452 1993 PROCEMA - E. TITARU
33 Calea VICTORIEI 214 1 1941 S+P+8E 69 4,250 1994 PR. BUC.
LT­18.11.2008 Pagina 7 / 71

actualizat: 12.11.2008
Nr crt Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Obs.
Adresa Nr Sector
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
34 Intrarea BALCESTI (SF. MINA) 9 CORP 3 1917 P+Ma; P+Ma 2 520 1993 ABRAL - L. SPOIALA
A+B
35 Intrarea ITALIANA 4 2 1932 S+P+3E+Ma 4 832 1993 PR. BUC. - A. SIMION
36 Intrarea NESTOREI 5 4 1914 S+P+1E 1 295 1993 COSIMA - R. ANGELESCU
37 Intrarea NICOLAE VERMONT 6 2 1930 S+P+2E 4 489 1993 M. CONDRUT
38 Intrarea ROMA 3 1 1937 S+P+3E 2 424 1994 PR. BUC. - S. CARAMAN
39 Intrarea SLOBOZIA 6 4 1890; 1940 S+P;S+P+1E 1 168 1993 COSIMA - R. VASILESCU
40 Piata ROMANA 1 1 1907 S+P+1E+Ma 5 800 1999 MIDA - M. STOENESCU
41 Piata ROMANA 5 1 1900 S+P+1E+Ma 11 1,485 1993 LEMAN - A. NEFIAN
42 Piata ROMANA 9 1 1959 S+P+9E 35 4,645 1993 IPCT - D. STANCIULESCU
43 Soseaua CHITILEI 73 1 1935 S+P+1E 2 275 1993 PROCER SERVICE - C. ARIENESCU
44 Soseaua GIURGIULUI 38 4 1937 S+P+2E 8 756 1993 IPCT - C. BALAN
45 Soseaua PANDURI 30 5 1920 S+P+2E+Ma 4 473 1993 IPCT - A. BRANZEI
46 Soseaua PANDURI 36 5 1938 S+P+3E+Ma 12 808 2004 ROCOM - R. VASILESCU
47 Soseaua STEFAN CEL MARE 31 2 1963 S+P+9E 169 13,759 1993; 1997 IPSC - MARIN TEODOR
48 Soseaua STEFAN CEL MARE 33 2 1963 S+P+9E 169 13,759 1993 IPSC - MARIN TEODOR
49 Soseaua VIILOR 96 5 1926 S+P+3E 24 2,165 1993 IPCT
50 Strada ACADEMIEI 15 1 1890 S+P+3E 10 1,240 1995 CONCEPT - M. IEREMIA
51 Strada ARCULUI 26 2 1935 S+P+4E 9 1,671 1993 SIGMA - ADINA SIMION
52 Strada ARDELENI 16 2 1940 S+P+2E+Ma 6 890 1996 SIGMA - ADINA SIMION
53 Strada ARMENEASCA 17A 2 1932 S+P+3E+Ma 8 1,438 1995 AGECON - ARMAND NEFIAN
54 Strada AUREL VLAICU 55 2 1940 S+P+4E 11 990 1993 IPCT - D. STANCIULESCU
55 Strada BAIA DE FIER 1 3 1885 S+P+1E+Ma 3 448 1993 ABRAL - LAURENTIU SPOIALA
56 Strada BAIA DE FIER 1A 3 1883 S+P+1E+Ma 4 547 1993 ABRAL - LAURENTIU SPOIALA
57 Strada BAIA DE FIER 4 3 1922 S+P+2E 3 156 1995 REMON - LAURENTIU SPOIALA; A&M
1993
58 Strada BAIA DE FIER 6 3 1930 S+P+2E+Pod 11 971 1993 ABRAL - LAURENTIU SPOIALA
59 Strada BALTAGULUI 13-15-17 5 1960 P+2E 36 2,745 1995 DRAGOS BADEA
60 Strada BARATIEI 29 3 1910 S+P+2E+Ma 3 154 1993 ABRAL - LAURENTIU SPOIALA
61 Strada BARATIEI 35 3 1880 S+P+1E+Pod 2 1,273 1993 L. SPOIALA
62 Strada BARATIEI 37 3 1900 S+P+1E+Ma 5 2,322 1993 ING. CIVILA - MIRCEA CONDRUT
63 Strada BARATIEI 39 3 1870 S+P+1E 0 459 1993 MIRCEA CONDRUT
64 Strada BARATIEI 41 3 1885 S+P+1E 3 666 1993 ING. CIVILA - ION P. LUNGU
65 Strada BARATIEI 42B 3 1920 S+P+2E+Pod 1 266 1993 ABRAL - LAURENTIU SPOIALA
66 Strada BARATIEI 44 3 1935 S+P+Mz+2E+Ma 7 596 1993 ABRAL - LAURENTIU SPOIALA
67 Strada BARATIEI 50 3 1824 S+P+1E+Pod 1 363 1993 ABRAL - LAURENTIU SPOIALA
68 Strada BATISTE 35 2 1946 S+P+8E 32 3,725 1994 NEICU - DUMITRU POPESCU
69 Strada BIBESCU VODA 24B 4 1921; 1896 S+P+2E+Ma; 3 1,296 1994 ICENA - TRAIAN VINTILA LIVIU POPP
70 Strada BLANARI 3 3 1883 S+P+Mz+2E+Ma 28 3,005 1993 PROCEMA - STELIAN PICULESCU
71 Strada BLANARI 8 3 1884 S+P+2E+Ma 2 404 1993 PROCEMA - NEFIAN H. HARUTIUN
72 Strada BLANARI 9 3 1880 S+P+2E+Pod 0 435 1993 ABRAL - LAURENTIU TUDOR SPOIALA
73 Strada BLANARI 11 3 1947 S+P+8E 14 2,380 1994 IPCT - D. STANCIULESCU
LT­18.11.2008 Pagina 8 / 71

actualizat: 12.11.2008
Nr crt Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Obs.
Adresa Nr Sector
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
74 Strada BRAZILIA 56 1 1930 S+P+1E+Ma 5 810 1993 A. NEFIAN
75 Strada BUZESTI 32A 1 1930 S+P+3E 1 434 1994 PCEATC - H. DUGAN
76 Strada CA ROSETTI 27 2 1900 S+P+2E 4 735 1993 PR. BUC. - I. LUNGU
77 Strada CA ROSETTI 42 2 1927 S+P+3E 8 780 1993 PR. BUC. - A. SIMION
78 Strada CA ROSETTI 43A 2 1933 S+P+4E 11 790 1994 A. SIMION
79 Strada CADEREA BASTILIEI 16 1 1937 S+P+3E+Ma 7 1,377 1995 BIS - V. AMBROZIE
80 Strada CADEREA BASTILIEI 19A 1 1935 S+P+3E+Ma 10 1,665 2000 PR. BUC. - A. SIMION
81 Strada CALUSEI 4 2 1937 S+P+3E+Ma 6 1,200 1997 PROEXINV - N. CONSTANTINESCU
82 Strada CALUSEI 11 2 1929 S+P+1E+Ma 3 283 1993 M. CONDRUT
83 Strada CAMELIEI 3 1 1900 S+P+1E 4 145 1993 MORENA - C. ARIENESCU
84 Strada CAMELIEI 4 1 1900 S+P+1E 4 114 1993 MORENA - C. ARIENESCU
85 Strada CAMELIEI 7 1 1900 S+P+1E+Ma 5 242 1993 MORENA - C. ARIENESCU
86 Strada CAMELIEI 30 1 1925 S+P+1E 7 466 1993 PR. BUC. - M. CONDRUT
87 Strada CERNICA 2 2 1921 S+P;S+P+1E 4 803 1993 M. CONDRUT
88 Strada COLTEI 14 3 1900 S+P+3E 5 903 1995 PR. BUC. - L. NEAGOE
89 Strada COLTEI 52 3 1913 S+P+2E+Pod 3 896 1993 LEMAN - A. NEFIAN
90 Strada CONSTANTIN BALACESCU 12 1 1890 S+P+1E+Ma 6 879 1993 MORENA - CONSTANTIN ARIENESCU
91 Strada CONSTANTIN BALACESCU 28 1 1918 S+P+2E+Ma 4 361 1993 CONSTANTIN ARIENESCU
92 Strada CONSTANTIN COANDA 5 1 1933 S+P+2E+Ma 6 904 1994 AGECON - A. NEFIAN
93 Strada CONSTANTIN DANIEL ROSENTHAL 30 1 1934 S+P+2E+Ma 3 383 1993 PROCEMA - A. NEFIAN
94 Strada COVACI 1 3 1880 S+P+1E+Ma 5 911 1993 GEROM - I. VARSA
95 Strada COVACI 10 3 1890 S+P+2E 14 2,282 1993 GEROM - I. VARSA
96 Strada COVACI 14-14A 3 1940 S+P+3E 5 1,535 1993 PROMOTOR - M. PERJESCU - IPCMG
1995
97 Strada CRISANA 7 1 S+P+3 0 1,045 1993 ARIENESCU GH. CONSTANTIN
98 Strada DI MENDELEEV CORP A 26 1 1864 S+P 2 542 1996 SIGMA - A. SIMION
99 Strada DIANEI 5 2 1940 S+P+4E 9 1,509 1993 PROIECT - A. SIMION
100 Strada DIMITRIE ONCIUL 29-29A 2 1936; 1935 S+P+2E+Ma;S+P+2 8 1,432 1993 TOTAN - T. POPP ; M. CONDRUT
E+Ma
101 Strada DIMITRIE SALMEN 28 2 1933 S+P+3E+Ma 12 1,104 1993 PROCER SERVICE - C. ARIENESCU
102 Strada DOAMNEI 3 3 1885; 1890 S+P+3E+Ma;S+P+4 26 4,033 1993 METROU 1995 - V. DORDEA
103 Strada DOMNITA ANASTASIA 5 5 1890 S+P+2E 5 1,530 1996 BIS - V. AMBROZIE
104 Strada DROBETA 3 2 1946 S+P+5E+Ma 5 2,485 2002 PR. BUC. - A. SIMION
105 Strada ELENA CUZA 10C 4 1910 S+P; S+P+Mz;S+P 3 333 1993 CAPRIOARA - A. BRANZEI
106 Strada EPISCOPUL CHESARIE 18 4 1890 S+P+2E+Ma 11 1,125 1993 COSIMA - D. STANCIULESCU
107 Strada FELICIA RACOVITA 5 5 1900; 1939 S+P+1E+MaS+P+2 8 1,179 1995 CONCEPT - M. IEREMIA
E+Ma
108 Strada FLUIERULUI 17-17B 2 1934 S+P+2E 16 1,649 1993 CONCEPT - D. STANCIULESCU - IPSC
1995
109 Strada FRANCEZA 6 3 1869 S+P+2E+Ma;S+P+ 4 970 1993 METROU - V. DORDEA
Mz+2E
110 Strada FRANCEZA 8 3 1870 P+2 5 1,134 1993 METROU - V. DORDEA
111 Strada FRANCEZA 20 3 1880 S+P+1E;S+P+2E+M 6 747 1993 METROU - E. COROIU
LT­18.11.2008 Pagina 9 / 71

actualizat: 12.11.2008
Nr crt Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Obs.
Adresa Nr Sector
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
112 Strada FRANCEZA 22 3 1900 P+4+M 3 2,957 1993 METROU - V. DORDEA
113 Strada FRANCEZA 30 3 1870 S+P+2E+Ma 24 3,411 1993 METROU - M. MIHAILESCU
114 Strada FRANCEZA 32 3 1885 S+P+1E;S+P+2E 10 700 1993 IPCMG - M. MIRONESCU
115 Strada FRANCEZA 36 3 1875 S+P+2E;S+P+3E 5 663 1993 METROU - V. DORDEA - ROMPROIECT
1995
116 Strada FRANCEZA 42 3 1870 S+P+2E+Ma;S+P+1 5 872 1993 ABRAL - L. SPOIALA
E+Pod
117 Strada FRANCEZA 54 3 1770 S+P+1E 2 670 1993 METROU - V. DORDEA
118 Strada GABROVENI 6-8 3 1890 S+P+1E+Ma 5 2,327 1993 ABRAL - L. SPOIALA
119 Strada GABROVENI 12 3 1924 S+P+4E 12 5,734 1993 GEROM - I. VARSA
120 Strada GABROVENI 22 3 1870 S+P+1E 10 1,700 1993 METROU - V. DORDEA
121 Strada GABROVENI 59 3 1924 S+P+2E+Ma 1 160 1993 NEICU - A. PROGRESEANU
122 Strada GARII DE NORD - CORP A 6-8 1 1959 S+P+9E 22 4,312 2001 PROCEMA - E. TITARU CORP B (ANEXA) este
(PRINCIPAL) incadrat in clasa RsIII


123 Strada GINA PATRICHI 5 1 1906 S+P+1E+Ma 4 430 1993 AGECON - A. NEFIAN
124 Strada GINA PATRICHI 6A 1 1922 S+P+2E 8 794 1993 AGECON - A. NEFIAN
125 Strada GRIGORE ALEXANDRESCU 70B 1 1931 S+P+1E; S+P+4E 9 1,395 1994 IPCT - D. CAPATANA
126 Strada GRIGORE COBALCESCU 6 1 1903 S+P+3E 11 2,283 1994 PR. BUC. - A. SIMION
127 Strada GRIGORE COBALCESCU 16 1 1895 S+P+1E+Ma 2 659 1993 NEFIAN - A. NEFIAN
128 Strada GRIGORE COBALCESCU 25 1 1929 S+P+1E 4 807 1993 NEFIAN - A. NEFIAN
129 Strada GRIGORE COBALCESCU 27 1 1905 S+P+2E 7 739 1993 NEFIAN - A. NEFIAN
130 Strada GRIGORE COBALCESCU 30 1 1907 S+P+2E+Ma 3 682 1993 NEFIAN - A. NEFIAN
131 Strada GRIGORE COBALCESCU 38 1 1935 S+P+2E+Ma 8 1,083 1994 ZECON - E. COROIU
132 Strada GRIGORE COBALCESCU 41 1 1929 S+P+4E 10 2,350 1995 BIS - V. AMBROZIE
133 Strada GRIGORE COBALCESCU 43A 1 1927 P+2+M 6 872 1993 NEFIAN - A. NEFIAN
134 Strada GRIGORE COBALCESCU 51 1 1930 S+P+2E+Ma 4 828 1993 ING. CIV. - I. LUNGU
135 Strada HALELOR 3 3 1898 S+P+1E+Ma 3 716 1993 NEICU - D. POPESCU
136 Strada HALELOR 5 3 1880 S+P+2E 7 509 1993 D. POPESCU
137 Strada HALELOR 15 3 1880 S+P+2E 5 640 1993 NEICU - D. POPESCU
138 Strada HALELOR 17 3 1890 S+P+2E+Ma 8 1,160 1993 NEICU - D. POPESCU
139 Strada IACOB FELIX 12 1 1919 S+P+2E+Ma 7 1,007 1993 IPCT - A. COMANESCU
140 Strada IACOB NEGRUZZI 32 1 1890 S+P+2E 7 746 1997 BRICO - O. GEORGESCU
141 Strada IENACHITA VACARESCU - corp C 34 4 1850; 1906 S+P;S+P+Pod;S+P 9 1,137 1993 IPCT - C. NICUT
+Ma
142 Strada ILARIE CHENDI 17 2 1930 S+P+1E;S+P+1E 6 790 1993 M. CONDRUT
143 Strada IOAN BUDAI DELEANU 2 4 1935 S+P+2E+M 8 1,011 1993 TOTAN - T. POPP - MIDEC 1995
144 Strada ION ANDREESCU 5 2 1940 S+P+1E+Ma 4 339 1993 M. CONDRUT
145 Strada ION ANDREESCU 24 2 1932 S+P+2E 4 585 1993 CONCEPT - D. STANCIULESCU
146 Strada ION ANDREESCU 26A 2 1932 S+P+3E 10 667 1993 CONCEPT -D. STANCIULESCU
147 Strada ION FLORESCU 21CDE 3 1928 S+P+2E+Ma; 14 2,608 1993 PROCEMA - A. NEFIAN - ROMPROIECT
S+P+2E+Ma; 1995
148 Strada ION LUCA CARAGIALE 28 2 1933 S+P+4E 11 1,334 1993 PR. BUC. - A. SIMION
LT­18.11.2008 Pagina 10 / 71

actualizat: 12.11.2008
Nr crt Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Obs.
Adresa Nr Sector
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
149 Strada JEAN LOUIS CALDERON 22 2 1940 S+P+4E 10 1,108 1993 PR. BUC. - A. SIMION
150 Strada JEAN LOUIS CALDERON 36 2 1930 S+P+4E+Ma 34 3,568 1993 ORION - M. URSACHESCU
151 Strada JUSTITIEI 29 4 1920 S+P;S+P+2E 9 529 1993 COSIMA - R. ANGELESCU; BIS 1995
152 Strada LABIRINT 31 3 1930 S+P 2 320 1993 M. CONDRUT
153 Strada LEONIDA VARNALI 17 1 1913 S+P+2E 2 449 1997 CONSTRUCT COMP - R. DIAMANDOPOL
154 Strada LIPOVA 24 1 1900 S+P+1E 2 320 1993 IPCT - A. COMANESCU
155 Strada LIPSCANI 12 3 1898 S+P+4E 44 3,360 1993 CONCEPT - R. PETROVICI
156 Strada LIPSCANI 21 3 1884 S+P+2E 24 3,171 1993 NEICU - D. POPESCU
157 Strada LIPSCANI 26 3 1884 S+P+2E+Ma 1 2,371 1993 MIDA - M. STOENESCU; S. ALTENLIU
158 Strada LIPSCANI 29 3 1934 S+P+7 2 3,438 1993 GEROM - I. VARSA
159 Strada LIPSCANI 31-33 3 1934 S+P+4E 2 3,438 1993 GEROMN - I. VARSA
160 Strada LIPSCANI 38 3 1880 S+P+2E 2 730 1993 REMON - C. CARP
161 Strada LIPSCANI 40 3 1920 S+P+Mz+1E+Ma 0 212 1993 MAVICONSTRUCT - A. PROGRESEANU
162 Strada LIPSCANI 43 3 1880 S+P+2E+Ma 0 880 1993 PR. BUC. - DAN POPESCU
163 Strada LIPSCANI 45 3 1880 S+P+1E+Ma 0 2,700 1993 PROIECT - D. POPESCU
164 Strada LIPSCANI 47 3 1880 S+P+1E 0 520 1993 D. POPESCU
165 Strada LIPSCANI 57 3 1890 S+P+2E 1 795 1993 PRODOMUS - S. ALTENLIU
166 Strada LIPSCANI 61 3 1894 S+P+2E 2 600 1993 GEROM - I. VARSA
167 Strada LIPSCANI 76 3 1900 S+P+1+Pd;S+P+1+ 3 682 1993 ABRAL - L. SPOIALA
168 Strada LISTER JOSEPH DR. 11 5 1932 S+P+2E+Ma 4 538 1997 TUNGAL METROU - I. NICULA
169 Strada LIZEANU 18 2 1910 S+P 0 181 1993 PACIC - C. DALBAN
170 Strada LIZEANU 19 2 1930 S+P+2E 7 545 1993 PR. BUC. - E. IORDACHESCU
171 Strada LOGOFATUL LUCA STROICI 1 2 1949 S+P+8E 17 2,375 1993 CONCEPT - R. PETROVICI
172 Strada LOGOFATUL LUCA STROICI 7 2 1935 P 1 206 1993 IPCT - C. BALAN
173 Strada LUNII 2 2 1934 S+P+2E 3 430 1993 I. LUNGU
174 Strada LUNII 8 2 1929 S+P+2E 3 614 1993 CONDRUT N. MIRCEA RADU
175 Strada MAHATMA GANDHI 7 1 1925 S+P+1E+Ma 7 560 1993 LEMAN - A. NEFIAN
176 Strada MARIA ROSETTI 10 2 1946 S+P+7E 34 2,738 1996 IPSC - N. CONSTANTINESCU
177 Strada MARIA ROSETTI 53 2 1914 S+P+2E 7 1,887 1997 ICI - G. ARSENIE
178 Strada MATASARI 12 2 1930 S+P+1E+Ma;S+P 4 310 1993 I. LUNGU
179 Strada MATEI BASARAB 31 3 1930 S+P 0 185 1993 PR. BUC. - M. CONDRUT
180 Strada MATEI VOIEVOD 18 2 1940 S+P+2E+Ma 3 736 1993 I. LUNGU
181 Strada MIHAI EMINESCU 37 1 1900; 1928 S+P+1E;S+P+2E 16 1,548 1993 PR. BUC. - E. IORDACHESCU
182 Strada MIHAI EMINESCU 159 2 1933 S+P+3E 6 890 1995 AGECON - A. NEFIAN
183 Strada MIHAI EMINESCU 173 2 1895 S+P+2E+Ma 7 465 1993 IPCT - D. STANCIULESCU
184 Strada MIHAI VODA 13 5 1935 S+P+4E 8 1,415 1993 D. STANCIULESCU
185 Strada MIHAIL MOXA 2 1 1920 S+P+Mz+1E+Ma 0 1,562 1993 MORENA - C. ARIENESCU
186 Strada MIHAIL MOXA 14 1 1890 S+P+Ma 0 795 1993 MORENA - C. ARIENESCU
187 Strada MIHAIL MOXA 18 1 1880 S+P+1E 0 760 1993 MORENA - C. ARIENESCU
188 Strada MIRCEA VULCANESCU 32A 1 1900 S+P+2E+Ma 8 856 1994 AGECON - R. DIAMANDOPOL
189 Strada MIRCEA VULCANESCU 66 1 1930 S+P+2E+Ma 5 520 1996 PROEXINV - N. CONSTANTINESCU
LT­18.11.2008 Pagina 11 / 71

actualizat: 12.11.2008
Nr crt Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Obs.
Adresa Nr Sector
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
190 Strada MIRCEA VULCANESCU 74 1 1935 S+P+3E+Ma 5 839 1995 1995/4 - BRICO - O. GEORGESCU
191 Strada NICOLAE GOLESCU 20 1 1921 S+P+3E 11 1,783 1993 PROCEMA - A. NEFIAN - IPSC 1995
192 Strada NICOLAE MAVROGHENI 13 3 1880 S+P+1E+Ma 3 522 1993 ABRAL - L. SPOIALA
193 Strada NICOLAE MAVROGHENI 15 3 1906 S+P+1E+Ma 1 239 1993 ABRAL - L. SPOIALA
194 Strada NICOLAE TONITZA 3 3 1901 S+P+2E 16 2,995 1993 PROCEMA - R. DIAMANDOPOL
195 Strada OCCIDENTULUI 55 1 1890 S+P+1E 8 527 1993 IPCT - E. DRAGOMIRESCU
196 Strada PACHE PROTOPOPESCU 11 2 1935 S+P+3E+Ma 10 1,786 1993 I. LUNGU
197 Strada PATRASCU VODA 5 3 1850 S+P+1E+Mz+Pd 4 530 1993 ARBAL - L. SPOIALA
198 Strada PATRASCU VODA 7 3 1889 S+P+2E 3 420 1995 SIGMA - A. SIMION
199 Strada PATRASCU VODA 8 3 1890 S+P+2E+Pod 4 296 1993 ABRAL - L. SPOIALA
200 Strada PITAR MOS 19 1 1936 S+P+2E 10 980 1993 PR. BUC. - E. IORDACHESCU
201 Strada PLANTELOR 45 2 1895 S+P+1E+Ma 3 467 1993 IPCT - M. URSACHESCU
CORP A

202 Strada PLANTELOR 47 2 1926 S+P+1E+Ma 5 749 1997 PROEXINV - N. CONSTANTINESCU
203 Strada POIANA NARCISELOR 7 1 1902 S+P+4E 15 2,131 1994 PR. BUC. - V. NEDRITA
204 Strada POLONA 24-26 1 1927 S+P+2+M 5 1,058 2006 STELA PROIECT 2003 - ZEFIR APOSTOL Proiect 741/2002
205 Strada POLONA 70 1 1935 S+P+2E+Ma 9 1,082 1993 AGECON - A. NEFIAN
206 Strada POPISTEANU 10 1 1938 S+P+1E 5 510 1993 PRODOMUS - NICOLAE TEMELCU
207 Strada POSTELNICUL STROE 2-4 2 1925 S+P+2E 7 732 1997 PROEXINV - N. CONSTANTINESCU cladire desfiintata
Aut.desf.
192/25P/25.05.2005
208 Strada RADU CALOMFIRESCU 7 3 1910 S+P+2E 8 1,680 1995 AGECON - A. NEFIAN
209 Strada RADU CALOMFIRESCU 10 3 1890 S+P+1E+Ma 11 947 1993 REMON - L. SPOIALA
210 Strada RADU CALOMFIRESCU 12 3 1890 S+P+Ma 5 539 1993 REMON - L. SPOAILA
211 Strada RADU CRISTIAN 2 2 1900 S+P+1E+Ma 5 950 1993 M. CONDRUT
212 Strada RADU CRISTIAN 3 2 1898 S+P+1E+Ma 5 1,008 1993 M. CONDRUT
213 Strada RADU CRISTIAN 4 2 1930 S+P+2E+Ma 10 1,247 1993 M. CONDRUT - IPSC 1995
214 Strada RADU DE LA AFUMATI 27 2 1910 S+P+1E+Ma 6 610 1993 CONCEPT - D. STANCIULESCU
215 Strada RADU DE LA AFUMATI 53 2 1915 S+P+2;S+P+1 5 204 1993 CONCEPT - D. STANCIULESCU
CORP
A+B
216 Strada ROMULUS 28 3 1930 S+P+3E+Ma;S+P 8 801 1993 SIGMA - A. SIMION - ICI 1995
217 Strada RONDA 10 2 1900 S+P+2E+Ma 3 597 1997 PROEXINV - MARIN TEODOR
218 Strada SABINELOR 90C 5 1900 S+P+1E; S+PS+P 8 515 1993 IPCT - D. STANCIULESCU
219 Strada SAPIENTEI 1 5 1936 S+P+3E 5 600 1993 IPCT - D. STANCIULESCU; A.
220 Strada SEPCARI 10 3 1890 S+P+3E 2 403 1993 PROCEMA - S. PICULESCU
221 Strada SEPCARI 14 3 1910 S+P+2E 2 372 1993 SIT PROMOTOR - R. PETROVICI
222 Strada SEPCARI 16 3 1900 S+P+1E+Pod 2 840 1993 ABRAL - L. SPOIALA
223 Strada SFANTA VINERI 7 3 1925 S+P+2E+Ma 17 819 1993 P. VERNESCU
224 Strada SFANTUL CONSTANTIN 31 1 1939 S+P+4E 5 1,530 1994 SIGMA - A. SIMION
225 Strada SFINTII APOSTOLI 35 5 1939 S+P+3E 8 875 1994 D. GHIOCEL
LT­18.11.2008 Pagina 12 / 71

actualizat: 12.11.2008
Nr crt Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Obs.
Adresa Nr Sector
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
226 Strada SFINTII APOSTOLI 84 4 1930 S+P+2E+Ma 20 1,386 1994 IPCT - D. STANCIULESCU
227 Strada SFINTII VOIEVOZI 55 1 1920 S+P+1E+Ma 4 572 1993 MORENA - C. ARIENESCU
228 Strada SFINTII VOIEVOZI 59 1 1880 S+P 0 355 1993 MORENA - C. ARIENESCU
229 Strada SFINTILOR 13 2 1910 S+P+1E 5 1,248 1993 STIZO - I. VARSA
230 Strada SILVESTRU 73 2 1936 S+P+1E 4 349 1993 ARCIF - A. SIMION
231 Strada SPATARULUI 36 2 1934 S+P+3E+Ma 14 2,038 1993 A. SIMION
232 Strada SPLAIUL UNIRII 66-68 4 1908 S+P+1E 2 160 1993 DOM TURCOMI - D. STANCIULESCU
233 Strada SPLAIUL UNIRII 78 4 1936 S+P+1E 5 230 1993 DOM TURCOMI - D. STANCIULESCU
234 Strada SPLAIUL UNIRII 98 4 1900 S+P 2 145 1993 DOM TURCOMI - D. STANCIULESCU
235 Strada STEFAN MIHAILEANU 8 2 1940 S+P+2E 6 533 1993 I. LUNGU
236 Strada STIRBEI VODA 126 1 1935 S+P+3E 6 800 1994 ZECON - E. COROIU
237 Strada TEPES VODA 84C 2 1930 S+P;S+P+3E+Ma 9 784 1993 I. LUNGU
238 Strada TITU MAIORESCU 16 2 1925 S+P+3E 8 800 1993 PR. BUC. - M. NAVODARIU
239 Strada TOAMNEI 8 2 1942 S+P+5E 27 2,224 1997 INSTANT - I. NICULA
240 Strada TUDOR ARGHEZI 10 2 1930 S+P+2E+Ma 4 1,097 1993 IPCT - CAPATANA V. DAN GEORGE cladire desfiintata
Aut.desf.
496/24A/11.07.2007
241 Strada TUDOR ARGHEZI 23 2 1890 S+P+2E 0 557 1995 O. MANOIU
242 Strada VANATORI 3-3A 5 1891 S+P+3E+Ma 19 2,378 1995 CONCEPT
243 Strada VASELOR 38 2 1913 S+P+2E+Ma 9 815 1993 PR. BUC. - I. LUNGU
244 Strada VASELOR 44 2 1928 S+P+3E 54 8,684 1993 SIGMA - A. SIMION
245 Strada VASILE LUCACIU 15 3 1930 S+P+2E+Ma 3 684 1993 SIGMA - A. SIMION
246 Strada VASILE LUCACIU 18 3 1934 S+P+3E 6 684 1993 SIGMA - A. SIMION
247 Strada VASILE LUCACIU 90 3 1930 S+P+1;S+P+2+Ma 6 1,152 1993 PR. BUC. - D. POPESCU
248 Strada VASILE PARVAN 2-4 1 1926 S+P+1E 3 304 1993 PROCER SERVICE - C. ARIENESCU
249 Strada VASILE STROESCU 6 2 1938 S+P+3E 4 621 1993 I. LUNGU
250 Strada VIITORULUI 114 2 1930 S+P+3E 5 817 1993 PROIECT - D. BADEA
251 Strada VIITORULUI 116 2 1920 S+P+2E+Ma 5 217 1993 PROCON - S. PICULESCU
252 Strada VIITORULUI 138 2 1935 S+P+2E 6 669 1993 PR. BUC.
253 Strada VISINILOR 13 2 1930 S+P+2;S+P+3+M 14 1,342 1993 PROCER SERVICE - C. ARIENESCU
254 Strada WASHINGTON 17 1 1925 S+P+2E+Ma 15 1,397 1996 CONSTANTIN TARHON
255 Strada ZECE MESE 12 2 1934 S+P+3E 11 997 1993 BIS 1995 - M. CONDRUT
256 Strada ZECE MESE 21 2 1940 S+P+2E+Ma 5 617 1993 IPSC 1995 - I. LUNGU


TOTAL arie construita desfasurata (mp) 352,604


TOTAL apartamente 2,678


LT­2008
LT­18.11.2008 Pagina 13 / 71

actualizat: 12.11.2008
Nr crt Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Obs.
Adresa Nr Sector
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA II DE RISC SEISMIC
actualizat: 12.11.2008
Nr crt Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Obs.
Adresa Nr Sector

1 Strada 11 IUNIE 15 4 1950 P+5E 8 320 1997 MARIN V. TEODOR
2 Strada 11 IUNIE 18 4 1925 S+P+3E+Ma 8 754 1995 MANOIU I. OCTAVIAN
3 Strada 11 IUNIE 67 4 1890 S+P+3E 1 80 1993 STANCIULESCU I. DAN NICOLAE
4 Strada ACADEMIEI 4-6 3 1960 S+P+5E+Ma 74 4,464 1994 PICULESCU I. STELIAN Incadrare in Cls. Rs2
iulie 2008
5 Strada AGRICULTORILOR 43 2 1900 S+P+2E 8 986 1997 CONSTANTINESCU GH. NICOLAE
6 Strada AGRICULTORILOR 74A 2 1945 S+P+3E 4 1,200 1993 PETROVICI GH. RADU
7 Strada AGRICULTORILOR 75 2 1925 S+P+2E 7 800 1997 CONSTANTINESCU GH. NICOLAE
8 Strada AGRICULTORILOR 76 2 1934 S+P+1E+Ma 4 626 1997 CONSTANTINESCU
9 Aleea OTESANI 1-7 2 1970 S+P+10E 176 13,694 2000 NAVODARIU C. MIHAI
10 Aleea POIANA MUNTELUI 2 6 1964 S+P+9E 224 17,550 2000 NAVODARIU C. MIHAI
11 Strada ALEXANDRU CAMPEANU 13 1 1920 S+P+2E 7 649 1997 CONSTANTINESCU GH. NICOLAE
12 Strada ALEXANDRU CAMPEANU 29 1 1934 S+P+2E 5 549 1997 BADEA A. DRAGOS CORIOLAN
13 Strada ALEXANDRU DEPARATEANU 19 1 1925 S+P+2E 3 356 1997 MARIN V. TEODOR
14 Strada ALEXANDRU DEPARATEANU 22 1 1900 S+P+2E 4 239 1997 CONSTANTINESCU GH. NICOLAE
15 Strada ALEXANDRU DONICI 30 2 1938 S+P+4E+Ma 25 1,414 2000 R. VASILESCU
16 Strada ALEXANDRU DONICI 6 2 1934 S+P+2E+Ma 4 434 1993 SIMION V. ZOE ADINA
17 Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA 10 1 1936 S+P+7E 62 3,049 1998 CONSTANTINESCU GH. NICOLAE
18 Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA 80 1 1946 S+P+3E 8 850 1995 V. AMBROZIE
19 Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA 97 1 1940 S+P+1E 2 198 1993 ARSENIE GR. GRIGORE
20 Bulevardul ALEXANDRU OBREGIA 30 4 1969 S+P+10E 89 6,886 2000 APOSTOL O. ZEFIR IOAN GEORGE
21 Bulevardul ALEXANDRU OBREGIA 32 4 1969 S+P+10E 88 6,886 2000 NICULESCU T. GABRIEL
22 Bulevardul ALEXANDRU OBREGIA 34 4 1969 S+P+10E 88 6,886 2000 APOSTOL O. ZEFIR IOAN GEORGE
23 Bulevardul ALEXANDRU OBREGIA 40 4 1969 S+P+10E 88 6,886 2000 APOSTOL O. ZEFIR IOAN GEORGE
24 Strada AMZEI 7-9 1 1958 S+P+7E 90 11,718 1997 NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND
25 Strada ARISTIDE PASCAL 14 3 1920 S+P+1E 3 113 1993 V. GEORGESCU
26 Strada ARMENEASCA 12 2 1935 S+P+3E+Pod 5 1,780 1993 SIMION V. ZOE ADINA
27 Strada ARMENEASCA 43 2 1937 S+P+5E 17 1,859 2001 M. CONDRUT
28 Strada AUSTRULUI 14 2 1920 S+P+3E+Ma 5 560 1997 MARIN V. TEODOR
29 Bulevardul ALEXANDRU AVERESCU 26-28 1 1937 S+P+3E 13 1,293 1996 IORDACHESCU I. EUGENIU
30 Strada BANULUI 3A 1 1936 S+P+5E+Ma 30 2,114 1998 CONSTANTINESCU GH. NICOLAE
31 Strada BARBU ISCOVESCU 25 1 1935 S+P+3E 8 572 1993 CARAMAN GH. SILVIA BALASA
32 Strada BENJAMIN FRANKLIN 9 1 1920 S+P+5E+Ma 12 1,574 1998 R. VASILESCU
33 Strada BIBESCU VODA 18-20C 4 1935 S+P+5E+Ma 41 4,874 1993 BRANZEI AL. ALEXANDRU
;S+P+4E+Ma
34 Intrarea BISERICA ALBA 3 1 1936 S+P+4E+Ma 5 417 1997 I. NICULA
35 Strada BISERICA AMZEI 27 1 1920 S+P+Mz+5E+Ma 24 3,008 1998 M. DARIE
LT­18.11.2008 Pagina 14 / 71

actualizat: 12.11.2008
Nr crt Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Obs.
Adresa Nr Sector
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
36 Strada BRASOV 19 6 1965 S+P+8E 216 15,000 2000 CAZACLIU GR. ANATOLIE
37 Calea CALARASILOR 124 3 1910 S+P+1E+Ma 4 266 1993 D. POPESCU
38 Calea CALARASILOR 1A 3 1928 S+P+6E 20 2,401 1994 PROIECT BUCURESTI - D. POPESCU
39 Calea CALARASILOR 39 3 1930 S+P+6E 20 2,401 1998 R. VASILESCU
40 Strada CAMINULUI 22-24 2 1932 S+P+4E+Ma 64 6,437 1997 URSACHESCU E. MIHAI
41 Strada CAMPIA LIBERTATII 40 3 1962 S+P+9E 120 7,240 2001 PROIECT BUCURESTI - M. CONDRUT
42 Bulevardul CAROL I 58 2 1900 S+P+1E 5 618 1993 R.PETROVICI
43 Strada CEZAR BOLLIAC 11C 3 1930 S+P+2E 8 540 1993 SIMION V. ZOE ADINA
44 Strada CIPRIAN PORUMBESCU 4 1 1935 S+P+1E+Ma 3 411 1993 NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND
45 Strada CIPRIAN PORUMBESCU 8 1 1934 S+P+5E 4 680 1993 CARAMAN GH. SILVIA BALASA
46 Strada CIRESULUI 29 2 1918 S+P+2E 4 573 1997 MARIN V. TEODOR
47 Soseaua COLENTINA 11 2 1960 S+P+10E 88 6,908 1993;2000 M. CONDRUT
48 Soseaua COLENTINA 21 2 1969 S+P+10E 88 6,952 2000 D. POPESCU
49 Soseaua COLENTINA 31 2 1969 S+P+10E 88 6,820 2000 M. CONDRUT
50 Soseaua COLENTINA 33 2 1970 S+P+10E 44 3,135 2000 NAVODARIU C. MIHAI
51 Soseaua COLENTINA 39 2 1969 S+P+10E 88 6,820 2000 D. POPESCU
52 Soseaua COLENTINA 5 2 1969 S+P+10E 88 6,908 2000 D. POPESCU
53 Soseaua COLENTINA 7 2 1968 S+P+10E 44 3,025 2000 SIMION V. ZOE ADINA
54 Soseaua COLENTINA 9 2 1968 S+P+10E 44 3,201 2000 SIMION V. ZOE ADINA
55 Strada CONCORDIEI 7 4 1935 S+P+2E+Ma 5 345 1997 T. MARIN
56 Strada CONSTANTIN BALESCU 22 1 1957 S+P+3E+Pod 16 1,038 1993 NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND
57 Strada CONSTANTIN DISESCU 22 1 1930 S+P+2E+Ma 4 389 1997 PROIECT BUCURESTI - V. GEORGESCU
58 Strada CONSTANTIN NACU 4 2 1934 S+P+5E 20 1,484 1997 VASILESCU V. RODICA ELENA
59 Strada CONSTANTIN NACU 7 2 1937 S+P+4E 25 1,698 1996 URSACHESCU E. MIHAI
60 Strada CONSTANTIN NACU 8 2 1933 S+P+4E+Ma 9 1,538 2004 R. VASILESCU
61 Strada CONSTANTIN SANDU ALDEA 65 1 1938 S+P+3E 7 408 1995 SIMION V. ZOE ADINA
62 Strada CORBENI 37 2 1934 S+P+3E+Ma 9 656 1997 NICULESCU T. GABRIEL
63 Bulevardul DACIA 109- 2 1929 S+P+2E+Ma 7 483 1997 HRISTOFOROV H. ALEXANDRU
VECHI
64 Bulevardul DACIA 141- 2 1934 S+P+3E+Ma 6 741 1993 SIMION V. ZOE ADINA
VECHI
65 Bulevardul DACIA 143- 2 1933 S+P+2E+Ma 11 880 1993 SIMION V. ZOE ADINA
VECHI
66 Bulevardul DACIA 28 1 1921 S+P+6E 1998 ROCOM - R. VASILESCU
67 Bulevardul DACIA 33 1 1929 S+P+4E+Ma 14 875 1995 SIMION V. ZOE ADINA
68 Bulevardul DACIA 5 49 1 1948 S+P+5E 24 1,338 1997 I. GANESCU
69 Bulevardul DACIA 51 1 1932 S+P+6E 21 1,378 1997 T. MARIN
70 Bulevardul DACIA 88 2 1969 S+P+11E ;S+P+6E 38 4,224 2000 H. DUGAN
71 Intrarea DACILOR 4 1 1938 S+P+5E 12 1,375 1998 R. VASILESCU
72 Strada DAVID PRAPORGESCU 11 2 1922 S+P+3E+Ma 7 548 1993 SIMION V. ZOE ADINA
73 Strada DI MENDELEEV 19 1 1939 S+P+Mz+4E 10 994 1997 T. MARIN
74 Strada DI MENDELEEV 37 1 1930 S+P+3E+Ma 18 1,802 1997 T. MARIN
LT­18.11.2008 Pagina 15 / 71

actualizat: 12.11.2008
Nr crt Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Obs.
Adresa Nr Sector
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
75 Strada DI MENDELEEV 39 1 1938 S+P+4E 20 1,591 1999 O. GEORGESCU
76 Bulevardul DIMITRIE CANTEMIR 13A 4 1932 S+P+3E+Ma 11 900 1997 NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND
77 Bulevardul DIMITRIE CANTEMIR 15A 4 1934 S+P+3E 5 648 1995 SIMION V. ZOE ADINA
78 Strada DIMINETII 1 2 1935 S+P+2E+Ma 4 670 2008 NICOLA GOSPODINOV Incadrare in clasa Rs II,
cf. Raport de expertiza -
expert Nicola
Gospodinov - E44, mai
2008, la solicitarea
proprietarilor
79 Strada DIMITRIE ONCIUL 16A 2 1934 S+P+3E+Ma 5 855 2007 MIRO GRUP - Mircea Mironescu
80 Bulevardul DINICU GOLESCU 23-25 1 1960 S+P+9E;S+P+11E 198 24,410 2001 BALAN I. CRISTIAN
81 Bulevardul DINICU GOLESCU 7 1 1933 S+P+5E 18 1,181 1997 R. DIAMANDOPOL
82 Strada DIONISIE LUPU 35 2 1890 S+P+1E 4 346 1993 SIMION V. ZOE ADINA
83 Strada DOMNITA ANASTASIA 15 5 1939 S+P+6E+Ma 26 1,672 1997 V. AMBROZIE
84 Calea DOROBANTI 10 1 1937 S+P+Mz+8E 36 3,301 1994 CARAMAN GH. SILVIA BALASA
85 Calea DOROBANTI 49 1 1934 S+P+2E 7 856 1996 M. GABOR
86 Calea DOROBANTI 65 1 1928 S+P+4E 12 1,137 1996 M. GABOR
87 Calea DOROBANTI 71 1 1937 S+P+3E 7 424 1996 M. GABOR
88 Calea DOROBANTI 73 1 1936 S+P+4E 10 521 1996 M. GABOR
89 Strada DROBETA 1 2 1936 S+P+4E+Ma 16 1,678 1997 HRISTOFOROV H. ALEXANDRU
90 Strada DROBETA 7 2 1939 S+P+5E 26 1,282 1997 TUDOSE M. NICULAIE
91 Strada DRUMUL TABEREI 20 6 1962 S+P+8E 216 15,993 2001 M. CONDRUT
92 Calea DUDESTI 111 3 1947 S+P+4E 9 776 1997 M. IANCULESCU
93 Strada DUMBRAVA ROSIE 22 2 1930 S+P+3E 7 830 1993 SIMION V. ZOE ADINA
94 Strada DUMBRAVA ROSIE 24 2 1934 S+P+3E 8 624 1993 N. NEER
95 Intrarea DUMITRESCU PROCOPIE 3 2 1930 S+P+2E 4 509 1993 SIMION V. ZOE ADINA
96 Strada EDGAR QUINET 3 1 1930 S+P+10E 30 1,955 1998 PRETORIAN I. ALEXANDRINA
97 Strada EDGAR QUINET 5 1 1939 S+P+8E 20 1,622 1998 CAZACLIU GR. ANATOLIE
98 Strada ELENA 2 2 1968 S+P+10E 44 2,926 2000 SIMION V. ZOE ADINA
99 Strada ELENA 4 2 1967 S+P+10E 44 3,080 2000 SIMION V. ZOE ADINA
100 Strada ELIADE POMPILIU 4 1 1958 S+P+6E 14 1,400 2002 R. VASILESCU
101 Strada EMIL RACOVITA 6 4 1964 S+P+9E 80 6,000 2000 NICULESCU T. GABRIEL
102 Strada EPISCOPIEI 2-4 1 1929 S+P+5E+Ma 36 2,730 1998 CARAMAN GH. SILVIA BALASA
103 Strada EPISCOPIEI 6 1 1924 S+P+5E 20 2,350 1998 ARSENIE GR. GRIGORE
104 Strada EPISCOPUL RADU 42C 2 1937 S+P+2E+Ma 4 446 1997 SIMION V. ZOE ADINA
;S+P+1E+Ma
105 Strada ESARHU CONSTANTIN 3 1 1924 S+P+5E+Ma 10 1,460 1997 URSACHESCU E. MIHAI
106 Strada FAGARAS 16 1 1940 S+P+3E 7 513 1997 H. DUGAN
107 Bulevardul FERDINAND I 51C 2 1956; 1931 S+P+5E+Ma 25 2,436 1993 TUDOSE M. NICULAIE
;S+P+1E ; S+P+1E

108 Strada FLUVIULUI 18 1 1933 S+P+5E 12 816 1998 BRANZEI AL. ALEXANDRU
LT­18.11.2008 Pagina 16 / 71

actualizat: 12.11.2008
Nr crt Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Obs.
Adresa Nr Sector
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
109 Strada FRUMOASA 17 1 1939 S+P+3E+Pod 6 560 2000 APOSTOL O. ZEFIR IOAN GEORGE
110 Intrarea FRUMOASA 6 1 1936 S+P+7E 4 390 1993;1999 M. HOTINCEANUM. DARIE
111 Strada GARII DE NORD 2-4 1 1959 S+P+9E 276 15,129 2000 PRETORIAN I. ALEXANDRINA
112 Strada GEORGE ENESCU 33 1 1910 S+P+5E 27 2,909 1998 URSACHESCU E. MIHAI
113 Strada GEORGE ENESCU 7 1 1934 S+P+7E 40 4,496 1997 PRETORIAN I. ALEXANDRINA
114 Strada GEORGE ENESCU 9 1 1934 S+P+5E+Ma 24 1,016 1997 PRETORIAN I. ALEXANDRINA
115 Strada GEORGES CLEMENCEAU 4 1 1939 S+P+5E 14 1,547 1997 N. GHITA
116 Bulevardul GHEORGHE I. DUCA 17 1 1936 S+P+4+Ma 14 1,182 1995 V. NEDRITA
117 Bulevardul GHEORGHE I. DUCA 8 1 1938 S+P+5E 22 1,310 1998 URSACHESCU E. MIHAI
118 Strada GHEORGHE LAZAR 4 1 1938 S+P+5E+Ma 30 1,840 2000 R. VASILESCU
119 Strada GHEORGHE LAZAR 5 1 1920 S+P 1 250 1993 CARAMAN GH. SILVIA BALASA
120 Bulevardul GHEORGHE MAGHERU 2-4 1 1938 S+P+7E 53 8,329 1999 CAZACLIU GR. ANATOLIE
121 Bulevardul GHEORGHE MAGHERU 7 1 1961 S+P+Mz+9E 126 17,792 2000 URSACHESCU E. MIHAI
122 Strada GHEORGHE MINDREA 4 2 1934 S+P+2E 2 460 1995 MANOIU I. OCTAVIAN
123 Bulevardul GHEORGHE MARINESCU 19 5 1934 S+P+4 14 2,130 1999 S.C. CERIC S.A.
124 Strada GHEORGHE POLIZU 30 1 1937 S+P+3E 5 400 1997 MARIN V. TEODOR
125 Strada GHEORGHE POP DE BASESTI 43-45 2 1939 S+P+4E ;S+P 11 1,315 1993 BALAN I. CRISTIAN
126 Strada GION IONESCU 2 3 1938 S+P+5E 12 1,170 2001 Z. APOSTOL
127 Soseaua GIURGIULUI 20A 4 1963 S+P+16E 369 18,706 1993;2000 CARAMAN GH. SILVIA BALASA
128 Soseaua GIURGIULUI 126 4 1962 S+P+7E 256 17,840 2001 BRANZEI AL. ALEXANDRU
129 Soseaua GIURGIULUI 72-86 4 1964 S+P+8E 196 13,167 2001 BRANZEI AL. ALEXANDRU
130 Calea GRIVITEI 13 1 1890 S+P+3E+Ma 11 520 1995 SIMION V. ZOE ADINA
131 Calea GRIVITEI 139 1 1965 S+P+Mz+8E 108 11,200 1998 CARAMAN GH. SILVIA BALASA
132 Calea GRIVITEI 174 1 1962 S+P+11E 46 4,040 2001 TUDOSE M. NICULAIE
133 Calea GRIVITEI 188 1 1962 S+P+11E 46 4,095 2001 TUDOSE M. NICULAIE
134 Calea GRIVITEI 236 1 1961 S+P+8E 93 7,612 2001 CARAMAN GH. SILVIA BALASA
135 Calea GRIVITEI 395 1 1960 S+P+7E+Ma 92 7,717 2001 CAPATINA V. DAN GEORGE
136 Calea GRIVITEI 77 1 1900 S+P+2E 5 840 1997 R. VASILESCU
137 Strada HENRI COANDA 33 1 1938 S+P+3E+Pod 5 916 2000 APOSTOL O. ZEFIR IOAN GEORGE
138 Strada HENRI MATHIAS BERTHELOT 27 1 1940 S+P+6E 0 3,810 2002 APOSTOL O. ZEFIR IOAN GEORGE
139 Strada HENRI MATHIAS BERTHELOT 36 1 1936 S+P+4E+Ma 0 6,392 1998 H. DUGAN
140 Bulevardul HRISTO BOTEV 8 3 1930 S+P+7E 15 2,168 1994 CARAMAN GH. SILVIA BALASA
141 Strada IACOB FELIX 11 1 1930 S+P+2E 5 569 1996 M. GABOR
142 Bulevardul IC BRATIANU 12 3 1928 S+P+Mz+4E 11 1,680 1999 CONSTANTINESCU GH. NICOLAE
143 Strada ICOANEI 25 2 1935 S+P+2E+Ma 5 387 1997 MARIN V. TEODOR
144 Strada ILFOV 1B 5 1898 S+P+2E 0 571 1997 PROIECT BUCURESTI - Z. APOSTOL
145 Intrarea IOANID 4 2 1910 S+P+1E+Ma 8 924 1999 O. GEORGESCU
146 Strada ION BERINDEI 8 2 1970 S+P+10E 44 3,146 2000 NAVODARIU C. MIHAI
147 Strada ION BREZOIANU 11 1 1935 S+P+5E 19 1,302 1997 URSACHESCU E. MIHAI
148 Strada ION BREZOIANU 18 1 1933 S+P+7E 27 3,168 1997 URSACHESCU E. MIHAI
149 Strada ION BREZOIANU 29A 1 1930 S+P+8E 45 3,672 1994 BADEA A. DRAGOS CORIOLAN
LT­18.11.2008 Pagina 17 / 71

actualizat: 12.11.2008
Nr crt Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Obs.
Adresa Nr Sector
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
150 Strada ION BREZOIANU 53A 1 1946 S+P+7E+Ma 34 4,300 2002 CARAMAN GH. SILVIA BALASA
151 Strada ION BREZOIANU 53B 1 1946 S+P+9E 34 2,880 2002 CARAMAN GH. SILVIA BALASA
152 Strada ION CAMPINEANU 1 1 1957 S+P+7E 47 5,891 2000 URSACHESCU E. MIHAI
153 Strada ION CAMPINEANU 13 1 1921 S+P+Mz+7E 16 1,144 1997 ARSENIE GR. GRIGORE
154 Strada ION CAMPINEANU 20A 1 1961 S+P+Mz+7E 0 2,791 1998 URSACHESCU E. MIHAI
155 Strada ION CAMPINEANU 25 1 1960 S+P+Mz+15E 89 7,940 2004 NAVODARIU C. MIHAI
156 Strada ION CAMPINEANU 31 1 1960 S+P+9E 30 3,931 2004 CARAMAN GH. SILVIA BALASA
157 Strada ION CAMPINEANU 31 1 1959 S+P+9E 90 5,789 2004 SIMION V. ZOE ADINA
158 Intrarea ION LUCA CARAGIALE 8 2 1933 S+P+4E 13 1,730 1997
159 Strada ION NISTOR 4 3 1949 2S+P+10E 0 1,750 1994 CARAMAN GH. SILVIA BALASA
160 Strada ION SLATINEANU 4 1 1935 S+P+2E 6 538 1997 V. AMBROZIE
161 Bulevardul IULIU MANIU 57 6 1972 S+P+11E 264 19,492 2000 CARAMAN GH. SILVIA BALASA
162 Strada JEAN LOUIS CALDERON 76 2 1900 S+P+1E+Ma 0 2,528 1993 SIMION V. ZOE ADINA
163 Strada JOLIOT FREDERIC CURIE 10 5 1938; 1940 S+P+3E 9 1,000 1997 ARSENIE GR. GRIGORE
164 Strada JOLIOT FREDERIC CURIE 7 5 1939 S+P+2E 7 480 1997 CARAMAN GH. SILVIA BALASA
165 Strada JULES MICHELET 19 1 1935 S+P+6E 13 1,942 1998 T. MARIN
166 Strada JULES MICHELET 25 1 1936 S+P+6E 11 1,552 1997 URSACHESCU E. MIHAI
167 Bulevardul LASCAR CATARGIU 11 1 1939 S+P+6E 95 4,445 1994 D. POPESCU
168 Strada LITOVOI VOIEVOD 1 2 1970 S+P+10E 44 3,212 2000 NAVODARIU C. MIHAI
169 Strada LIZEANU 20 2 1936 S+P+3E 13 945 1997 HRISTOFOROV H. ALEXANDRU
170 Strada LONDRA 19 1 1935 S+P+3E+Ma 12 1,313 1996 V. AMBROZIE
171 Strada LUTERANA 5 1 1932 S+P+5E 71 7,315 1998 URSACHESCU E. MIHAI
172 Strada MANTULEASA 16 2 1928 S+P+4E 9 1,308 2001 Z. APOSTOL
173 Bulevardul MARASESTI 100 4 1937 S+P+4E 10 692 1997 M. IANCIULESCU
174 Strada MARIA ROSETTI 16 2 1936 S+P+2E+Ma 9 1,470 1993 SIMION V. ZOE ADINA
;S+P+4E+Ma
175 Strada MARIA ROSETTI 26 2 1938 S+P+6E 12 1,239 1997 TUDOSE M. NICULAIE
176 Strada MARIA ROSETTI 31 2 1938 S+P+3E+Ma 14 2,005 2008 ENESCU T. CRISTIAN SILVIU MIHNEA
177 Strada MARIA ROSETTI 43 2 1936 S+P+2E+Ma 6 1,012 1993 SIMION V. ZOE ADINA
178 Strada MARIA ROSETTI 8 2 1934 S+P+5E 16 1,941 1993 ELECTROUZIN PR - PAVEL GH.
CONSTANTIN
179 Strada MASINA DE PAINE 39 2 1970 S+P+10E 44 3,090 2000 APOSTOL O. ZEFIR IOAN GEORGE
180 Strada MASINA DE PAINE 6 2 1969 S+P+10E 88 6,746 2000 APOSTOL O. ZEFIR IOAN GEORGE
181 Strada MASINA DE PAINE 69 2 1969 S+P+10E 176 12,694 2000 APOSTOL O. ZEFIR IOAN GEORGE
182 Strada MASINA DE PAINE 8 2 1968 S+P+10E 44 3,090 2000 APOSTOL O. ZEFIR IOAN GEORGE
183 Strada MATEI MILLO 12 1 1938 S+P+Mz+6E 39 3,640 1999 CONSTANTINESCU GH. NICOLAE
184 Strada MAXIM GORKI 1 1 1958 S+P+2E 12 942 1997 CARAMAN GH. SILVIA BALASA
185 Soseaua MIHAI BRAVU 107-119 2 1963 S+P+10E 269 21,208 2001 D. POPESCU
186 Strada MIHAI EMINESCU 34 1 1939 S+P+7E 8 833 1994 V. NEDRITA
187 Strada MIHAI EMINESCU 75A 2 1927 S+P+2E+Ma 4 429 1997 CARAMAN GH. SILVIA BALASA
188 Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU 16 (46) 5 1900 S+P+2E 4 386 1997 HRISTOFOROV H. ALEXANDRU
189 Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU 37 (87) 5 1932 S+P+3E+Ma 15 1,040 1997 MARIN V. TEODOR
LT­18.11.2008 Pagina 18 / 71

actualizat: 12.11.2008
Nr crt Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Obs.
Adresa Nr Sector
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
190 Strada MIRCEA VULCANESCU 108 1 1924 S+P+2E+Pod 3 324 1995 SIMION V. ZOE ADINA
191 Strada MIRCEA VULCANESCU 87 1 1935 S+P+4E 20 1,000 1997
192 Strada MITROPOLIT NIFON 30 4 1937 S+P+2E+Ma 2 267 1997 IPROLAM - S. APOLZAN
193 Calea MOSILOR 126A 2 1936 S+P+5E 10 1,222 2001 Z. APOSTOL
194 Calea MOSILOR 59 3 1933 S+P+3E+Ma 11 1,100 1993
195 Strada NERA 2 6 1964 S+P+9E 240 17,550 2000 NAVODARIU C. MIHAI
196 Bulevardul NICOLAE BALCESCU 18 1 1960 S+P+Mz+7E 134 9,345 1998 CARAMAN GH. SILVIA BALASA
197 Bulevardul NICOLAE BALCESCU 35-35A 1 1937 S+P+8E 49 7,558 1998 R. VASILESCU
198 Strada NICOLAE IORGA 17 1 1940 S+P+6E 15 2,247 1994 NICULESCU T. GABRIEL
199 Strada NICULAE T. SEBE 11 3 1962 S+P+9E 38 3,440 2001 M. CONDRUT
200 Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU 18 2 1924 S+P+2E+Ma 3 313 1997 TITARU C. EMILIAN
201 Piata PACHE PROTOPOPESCU 2 2 1938 S+P+4E+Ma 31 1,201 2001 R. VASILESCU
202 Strada PALADE GHEORGHE 1 2 1930 S+P+3E 15 880 1995 SIMION V. ZOE ADINA
203 Strada PALEOLOGU 15 3 1930 S+P+3E+Ma 10 1,380 1993 D. POPESCU
204 Soseaua PANTELIMON 235 2 1976 S+P+14E 178 15,510 2000 TITARU C. EMILIAN
205 Strada PARIS 4 1 1937 S+P+3E 14 928 1995 V. AMBROZIE
206 Strada PARIS 40 1 1930 S+P+1E+Ma 11 881 1993 NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND
207 Strada PASULUI 5 2 1938 S+P+3E+Ma 5 430 1994 SIMION V. ZOE ADINA
208 Strada POLONA 47 1 1935 S+P+1E 4 238 1993 NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND
209 Strada POLONA 75 1 1939 S+P+2E 3 470 1993 NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND
210 Strada POPA NAN 19 3 1935 S+P+2E+Ma 11 933 1997 CARAMAN GH. SILVIA BALASA
211 Strada POPA NAN 76 2 1940 S+P+3E 9 755 1996 M. GABOR
212 Strada POPA PETRE 37 2 1924 S+P+2E+Ma 7 616 1993 SIMION V. ZOE ADINA
213 Strada POPA TATU 76 1 1938 S+P+5E+Ma 12 1,180 1997 N. ALEMAN
214 Strada POPA TATU 78 1 1938 S+P+5E+Ma 14 1,760 1997 N. TOPA
215 Strada POTERAS 35 4 1938 S+P+3E 16 895 1997 NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND
216 Bulevardul REGINA ELISABETA 16 3 1935 S+P+9E 0 10,062 2001 CARAMAN GH. SILVIA BALASA
217 Bulevardul REGINA ELISABETA 25 (5) 5 1934 S+P+9E 40 5,000 1997 ARSENIE GR. GRIGORE
218 Strada ROMA 8 1 1923 S+P+2E 3 660 1997 BADEA A. DRAGOS CORIOLAN
219 Strada ROMULUS 64 3 1890 S+P+1E ;S+P+1E 4 909 1993 SIMION V. ZOE ADINA
220 Strada SCHITU DARVARI 14A 2 1935 S+P+2E+Ma 2 533 1997 CONSTANTINESCU GH. NICOLAE
221 Bulevardul SCHITU MAGUREANU 17 1 1938 S+P+4E+Ma 19 1,267 1997 N. ALEMAN
222 Bulevardul SCHITU MAGUREANU 25 1 1947 S+P+10E 28 230 1995 CARAMAN GH. SILVIA BALASA
223 Bulevardul SCHITU MAGUREANU 39 1 1946 S+P+7E 34 3,400 1997 T. MARIN
224 Calea SERBAN VODA 105 4 S+P+4E 16 1,205 1993;1995 NICULESCU T. GABRIEL
225 Calea SERBAN VODA 124 4 1938 S+P+3E+Ma 10 912 1997 NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND
226 Calea SERBAN VODA 31 4 1930 S+P+Mz+4E 29 1,374 1999 R. VASILESCU
227 Strada SFANTA MARIA 51 1 1926 S+P+2E 3 309 1997 MARIN V. TEODOR
228 Strada SFANTUL CONSTANTIN 24 1 1927 S+P+5E 27 3,312 2000 R. VASILESCU
229 Strada SFANTUL ELEFTERIE 14 5 1934 S+P+2E+Ma 12 1,112 1997 HRISTOFOROV H. ALEXANDRU
230 Strada SFANTUL ELEFTERIE 16 5 1934 S+P+3E 14 1,255 1997 HRISTOFOROV H. ALEXANDRU
LT­18.11.2008 Pagina 19 / 71

actualizat: 12.11.2008
Nr crt Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Obs.
Adresa Nr Sector
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
231 Strada SFINTII APOSTOLI 40 5 1945 S+P+6E 20 1,750 2002 R. VASILESCU
232 Strada SFINTII VOIEVOZI 1 1 1897 S+P+2E 11 1,350 1997 TITARU C. EMILIAN
233 Strada SFINTII VOIEVOZI 29 1 1940 S+P+4E+Ma 29 1,848 1999 URSACHESCU E. MIHAI
234 Strada SILFIDELOR 4 5 1939 S+P+7E 27 2,080 1999 M. DARIE
235 Strada SOARELUI 3-5 3 1900 S+P+1E+Pod 3 1,492 1993 SIMION V. ZOE ADINA
236 Strada SPATARUL NICOLAE MILESCU 6 2 1933 S+P+3E 8 1,000 1997 CONSTANTINESCU GH. NICOLAE
237 Strada SPATARULUI 1A 2 1942 S+P+7E 15 2,607 1997 TUDOSE M. NICULAIE
238 Intrarea SPATARULUI 3 2 1939 S+P+3E+Ma 8 1,376 1993;1997 MARIN V. TEODOR
239 Strada SPERANTEI 13 2 1940 S+P+5E+Ma 11 1,050 1997 S. CARACOTI
240 Strada SPERANTEI 26 2 1941 S+P+6E 26 1,255 1997 T. MARIN
241 Intrarea STAFETEI 2A 3 1920 S+P+3E 8 530 1993 PROIECT BUCURESTI - SIMION V. ZOE
ADINA
242 Soseaua STEFAN CEL MARE 18 2 1957 S+P+6E 21 1,782 2001 SIMION V. ZOE ADINA
243 Soseaua STEFAN CEL MARE 27 2 1960 S+P+6E 49 3,430 2000 R. VASILESCU
244 Soseaua STEFAN CEL MARE 42 2 1960 S+P+6E 24 3,269 2001 ROCOM - R. VASILESCU
245 Soseaua STEFAN CEL MARE 5 2 1962 S+P+8E 134 1,073 1997 T. MARIN
246 Strada STEFAN MIHAILEANU 7 2 1931 S+P+1E+Ma 1 238 1997 CONSTANTINESCU GH. NICOLAE
247 Strada STIRBEI VODA 122 1 1920 S+P+1E ; S+P 4 132 1993 CARAMAN GH. SILVIA BALASA
248 Strada STIRBEI VODA 129 1 1929 S+P+3E 8 960 1996 V. AMBROZIE
249 Strada STIRBEI VODA 23 1 1941 S+P+7E+Ma 25 1,980 1999 T. MARIN
250 Strada STRADUINTEI 6 4 1964 S+P+9E 82 5,820 2000 NICULESCU T. GABRIEL
251 Strada TACHE IONESCU 8 1 1938 S+P+11E 51 4,979 1998 CAZACLIU GR. ANATOLIE
252 Strada TARGU NEAMT 2 6 1971 S+P+10E 88 6,996 2000 APOSTOL O. ZEFIR IOAN GEORGE
253 Strada TELEAJEN 42 2 1967 S+P+3E 0 515 1993 SIMION V. ZOE ADINA
254 Strada TELEAJEN 72 2 1924; 1935 S+P+1E 6 414 1993 D. POPESCU
255 Strada TEODOSIE RUDEANU 70 1 1914 S+P+1E 1 56 1997 CONSTANTINESCU GH. NICOLAE
256 Strada TOAMNEI 21 2 1933 S+P+1E+Ma 3 357 1993 CARAMAN GH. SILVIA BALASA
257 Strada TOAMNEI 125 2 1921 S+P+3E 5 328 1993 SIMION V. ZOE ADINA
258 Strada TOAMNEI 56-58 2 1922 S+P+2E+Pod 4 525 1993 CARAMAN GH. SILVIA BALASA
259 Strada TREI SCAUNE 15 2 1937 S+P+Ma 1 120 1997 TUDOSE M. NICULAIE
260 Strada TUDOR ARGHEZI 32 2 1936 P+Mz+7+Ma;P+Mz+ 48 3,750 1999 NEICU - MIRCEA NEICU; ICI - ARSENIE
8+Ma GR. GRIGORE
261 Strada VALERIU BRANISTE 23 3 1928 S+P+2E+Ma 10 585 1997 HRISTOFOROV H. ALEXANDRU
262 Strada VALERIU BRANISTE 60A 3 1938 S+P+3E 8 990 1997 HRISTOFOROV H. ALEXANDRU
263 Strada VASILE CONTA 14 2 1920 S+P+1E 7 729 1993 SIMION V. ZOE ADINA
264 S
Documentatia necesara perfectarii contractului de vanzare-cumparareCAZUL I

Actele de proprietate ale imobilului au fost transcrise la Judecatorie
1. Actele de proprietate ale imobilului
2. Certificat fiscal eliberat de Primarie - Directia Taxe si Impozite
3. Certificat de sarcini eliberat de Judecatorie
4. Documentatia cadastrala

CAZUL II
Actele de proprietate ale imobilului nu au fost transcrise la Judecatorie
1. Actele de proprietate
2. Certificat fiscal eliberat de Primarie - Directia Taxe si Impozite
3. Extras de carte funciara eliberat de Judecatorie
Certificatul fiscal - atesta faptul ca proprie


Lista_imobilelor_expertizate.pdf